การขออนุญาตเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ข้อหลักดังนี้
1. การขออนุญาตในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ก็คือจะเป็นในส่วนของการขออนุญาตเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตัวอาคาร หรือตัวบ้านเรือน
2. การขออนุญาตในการใช้ไฟฟ้า ในส่วนนี้คือการขออนุญาตเพื่อใช้ไฟฟ้าหลังจากการติดตั้งโซล่าเซลล์เสร็จสมบูรณ์